POKOJE
RESTAURACJA
Najlepszy catering w okolicy Poznania! Najlepszy catering w Owińskach! Najlepsze jedzenie w okolicy Poznania! Najlepszy catering w Owińskach! Najlepsze jedzenie w okolicy Poznania! Najlepsze jedzenie w Owińskach! Najlepszy catering w okolicy Poznania!
Najlepszy catering w Owińskach! Najlepsze jedzenie w okolicy Poznania! Najlepszy catering w Owińskach! Najlepszy catering w okolicy Poznania! Najlepsze jedzenie w Owińskach! Najlepszy catering w okolicy Poznania! Najlepszy catering w Owińskach!
Nscatering w Owińskach koło Poznania.

NOWAKOWSKI
& SKITEK

catering

Zdjęcia
KAROLINA SKITEK-STĘPCZAK

CATERING

Zdjęcie cateringu

Po­­czą­t­ki fi­r­my się­­ga­­ją kwie­t­nia 1991 ro­­ku. Na­­szą do­­me­­ną jest per­­fe­k­cja w do­­sto­­so­­wa­­niu ofert do in­­dy­­wi­­du­­a­l­nych po­­trzeb klie­n­tów. Dzia­­ła­­my głó­w­nie na te­­re­­nie Wie­l­ko­­po­l­ski, ale ró­w­nież na te­­re­­nie Eu­­ro­­py (przy­­go­­to­­wa­­li­­śmy ca­­te­­ri­n­gi w Nie­m­czech, Au­­strii, Cze­­chach, Sło­­wa­­cji i na Wę­­grzech). Dy­­spo­­nu­­je­­my wy­­spe­­cja­­li­­zo­­wa­­ną, mło­­dą i pe­ł­ną za­­pa­­łu ka­­drą pra­­co­w­ni­­czą. Nasz szef ku­ch­ni gwa­­ra­n­tu­­je naj­wy­ż­szą ja­­kość pro­­du­k­tów i do­­sko­­na­­ły smak po­­traw.

ZAŁOŻYCIELE

Piotr Nowakowski Od wie­lu lat zwią­za­ny z ga­stro­no­mią. Swo­ją pa­sję roz­wi­jał już od mło­dzień­czych lat, gdy po­dró­żu­jąc po Fran­cji po­zna­wał tam­tej­szą kuch­nię. To wła­śnie róż­no­rod­ność sma­ków, wy­kwint­ność po­traw i zna­jo­mość win spra­wi­ły, że po la­tach po­sta­no­wił za­ło­żyć fir­mę ga­stro­no­micz­ną. Sta­no­wi ona swo­istą kon­ty­nu­ację za­mi­ło­wań je­go oj­ca, któ­ry bę­dąc sze­fem ga­stro­no­mii w ho­te­lach or­bi­sow­skich w Po­zna­niu, prze­ka­zał sy­no­wi swo­je za­in­te­re­so­wa­nia.

Jacek SkitekUkoń­czył Ze­spół Sz­kół Ga­stro­no­micz­nych w Po­zna­niu. Po­sia­da dy­plom mi­strza ku­char­skie­go w Izbie rze­mieśl­ni­czej w Po­zna­niu. Uczył się w Ho­te­lu Or­bis Po­lo­nez w Po­zna­niu. Szef kuch­ni w Ho­te­lu Park, na­stęp­nie w Ho­te­lu No­vo­tel cen­trum oraz Ho­te­lu Po­znań­skim w Luboniu. Uczest­nik wie­lu szko­leń za­gra­nicz­nych w tym z za­kre­su pod­staw kuch­ni fran­cu­skiej i eu­ro­pej­skiej.

AKTUALNA

Oferta Cateringowa 2019 (.pdf)

pobierz na dysk

OKAZJONALNA

Oferta wielkanocna 2019

KLIENCI

Klient cateringu ns.
Klient cateringu ns.
Klient cateringu ns.
Klient cateringu ns.
Klient cateringu ns.

KLIENCI

Klient cateringu ns.
Klient cateringu ns.
Klient cateringu ns.
Klient cateringu ns.

KONTAKT

Telefon: +48 663 929 303

E-mail: restauracja.hotel@nscatering.pl

Adres: ul.Poznańska 13, 62-005 Owińska

KONTAKT